Skip to content →

REGULAMIN
VII DYKTANDA KRAKOWSKIEGO
organizowanego w ramach Miesiąca Języka Ojczystego

ORGANIZATOR

1. Organizatorem VII Dyktanda Krakowskiego, zwanego dalej Dyktandem, jest Uniwersytet Jagielloński z siedzibą w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków – Wydział Polonistyki UJ i Koło Naukowe Językoznawców Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Mieczysława Karasia (dalej KNJS UJ), zwani dalej łącznie Organizatorem.
2. Nad merytorycznym przygotowaniem Dyktanda czuwa Jury w składzie: Dziekan Wydziału Polonistyki UJ, opiekunowie KNJS UJ, członkowie honorowi.

§2
MIEJSCE PRZEPROWADZENIA DYKTANDA I TERMINY

1. Dyktando odbędzie się na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego:
Auditorium Maximum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Krupnicza 33 31-123 Kraków
2. Dyktando jest wydarzeniem cyklicznym.
3. Dyktando odbędzie się 9 marca 2024 roku i rozpocznie się o godzinie 9.30.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA

11. W Dyktandzie mogą wziąć udział osoby w każdym wieku, niemniej Organizator zastrzega sobie prawo do jednakowej oceny wszystkich prac biorących udział w Dyktandzie.
2. Osoby w wieku 15 lat i poniżej tego wieku piszą Dyktando w kategorii „junior”.
3. W kolejnych edycjach Dyktanda nie mogą brać udziału laureaci pierwszego miejsca z poprzednich edycji, tj. osoby z tytułem Krakowskiego Mistrza Ortografii.
4. Dyktando ma formułę otwartą, z wyjątkiem wynikającym z §3 ust. 3.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu przyjmowanych zgłoszeń uczestnictwa w wypadku, gdyby liczba zgłoszeń przekroczyła możliwości organizacyjne Organizatora. Kryterium decydującym o dopuszczeniu do udziału w Dyktandzie jest kolejność prawidłowo dokonanych zgłoszeń przy użyciu formularza rejestracyjnego, o którym
mowa w ust. 6 poniżej.
6. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracyjnego w formie elektronicznej znajdującego się na stronie internetowej Miesiąca Języka Ojczystego: https://mjo.uj.edu.pl/ w zakładce DYKTANDO KRAKOWSKIE. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji uczestnik zakwalifikowany do Dyktanda lub jego opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich otrzyma potwierdzenie na adres mailowy podany w formularzu. Termin rozpoczęcia i zakończenia rejestracji będzie ogłoszony na stronie internetowej wskazanej w zdaniu pierwszym.
7. Zamknięcie rejestracji następuje w terminie wyznaczonym przez Organizatora lub po wypełnieniu limitu miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia listy rezerwowej i uzupełnienia limitu miejsc, o czym uczestnicy lub ich opiekunowie prawni będą informowani poprzez otrzymanie stosownego komunikatu na adres mailowy podany w formularzu.
8. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w Dyktandzie wszelkie oświadczenia składają opiekunowie prawni.
9. Wszelkie pytania należy kierować poprzez formularz kontaktowy na stronie https://mjo.uj.edu.pl/ lub bezpośrednio na adres: miesiac.jezyka.ojczystego@uj.edu.pl.
10. Osoby nagrodzone w Dyktandzie są zobowiązane do podpisania protokołu odebrania nagrody po okazaniu dokumentu tożsamości. W przypadku osób niepełnoletnich zobowiązani są do tego rodzice lub prawni opiekunowie.
11. Podczas trwania Dyktanda Organizator może korzystać z urządzeń utrwalających obraz lub dźwięk.

§4
PRZEBIEG DYKTANDA I OCENA

1. Uczestnicy powinni przybyć do Miejsca Przeprowadzania Dyktanda około godziny przed jego rozpoczęciem w celu potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa w recepcji, która będzie znajdować się na korytarzu w Miejscu Przeprowadzania
Dyktanda. Brak pisemnego potwierdzenia uczestnictwa uniemożliwia udział w Dyktandzie.
2. Dyktando jest przeprowadzane w dwóch kategoriach – otwartej i junior.
3. Tekst Dyktanda jest przygotowywany osobno dla obu kategorii.
4. Uczestnicy obu kategorii piszą Dyktanda równolegle w innych salach Auditorium Maximum UJ.
5. Dyktando pisane jest na oryginalnych kartkach otrzymanych podczas weryfikacji zgłoszenia uczestnictwa w dniu Dyktanda. Kartki powinny być podpisane kodem uczestnika.
6. Podczas pisania Dyktanda nie należy używać telefonów komórkowych i/lub innych urządzeń telekomunikacyjnych, komputerów, słowników ani innych pomocy.
7. Jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy, której napisanie jest niezgodne z powyższym Regulaminem.
8. Ocenie podlega poprawność ortograficzna i interpunkcyjna zapisanego tekstu.
9. Jury zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu błędów, do którego sprawdzane będą prace uczestników.
10. Przed rozpoczęciem właściwej części Dyktanda tekst Dyktanda zostanie przeczytany w całości.
11. W trakcie trwania Dyktanda kolejne zdania będą odczytywane w całości, a następnie dyktowane będą fragmenty tekstu (każdy fragment zostanie odczytany dwa razy).
12. Po zakończeniu dyktowania tekst Dyktanda zostanie raz jeszcze odczytany w całości.
13. Tekst Dyktanda powinien być napisany przez uczestnika w sposób czytelny i wyraźny. Nieczytelny sposób zapisu może być interpretowany przez Jury na niekorzyść uczestnika.
14. Poprawki w tekście należy nanosić, skreślając cały wyraz lub znak interpunkcyjny w sposób, który nie budzi wątpliwości co do ostatecznego zapisu.
15. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby błędów, Jury podejmuje ostateczną decyzję na podstawie liczby błędów interpunkcyjnych i błędów ortograficznych.
16. W przypadku wątpliwości głos decydujący ma przewodnicząca/y Jury. Słownikiem rozstrzygającym wątpliwe zapisy jest Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2016 (wraz z późniejszymi aktualizacjami).
17. Uczestnik naruszający zasady określone niniejszym Regulaminem może zostać wykluczony z udziału w Dyktandzie na każdym jego etapie. Organizator może upoważnić osoby pilnujące do decydowania o wykluczeniu uczestników. W razie wątpliwości, ostateczną decyzję podejmuje Jury.
18. Dyktando jest rejestrowane w postaci zdjęć i nagrań wideo przez Organizatora. Zarejestrowane materiały we fragmentach lub w całości mogą być umieszczane na stronach internetowych lub fanpage’ach administrowanych przez Organizatora w mediach społecznościowych, tj. w portalach Facebook, YouTube, Instagram. Główna część Dyktanda, obejmująca czytanie i dyktowanie tekstu konkursowego, będzie streamingowana w czasie rzeczywistym na stronach internetowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i partnera medialnego, tj. Radia RMF FM. W Dyktandzie uczestniczą przedstawiciele różnych mediów, którzy mogą robić zdjęcia, krótkie materiały filmowe, wywiady z uczestnikami i
przedstawicielami Organizatora.

§5
NAGRODY

1. Spośród uczestników kategorii otwartej wyłoniony zostanie Krakowski Mistrz Ortografii.
2. Miejsca nagrodzone:

a) I miejsce – Krakowski Mistrz Ortografii, nagroda 5.500 zł, nagrody rzeczowe oraz nagrody od patronów,
b) II miejsce – I Krakowski Wicemistrz Ortografii, nagroda 4.500 zł, nagrody rzeczowe oraz nagrody od patronów,
c) III miejsce – II Krakowski Wicemistrz Ortografii, nagroda 3.500 zł, nagrody rzeczowe oraz nagrody od patronów,
d) I miejsce w kategorii junior, nagroda 1500 zł, nagrody rzeczowe oraz nagrody od patronów,
e) II miejsce w kategorii junior, nagroda 1000 zł, nagrody rzeczowe oraz nagrody od patronów,
f) III miejsce w kategorii junior, nagroda 500 zł, nagrody rzeczowe oraz nagrody od patronów
3. Jury przyznaje także wyróżnienia.
4. Osoby nagrodzone będą zobowiązane odprowadzić podatek od nagród pieniężnych, a także wypełnić formularz
zawierający numer PESEL oraz nr konta bankowego, na który zostanie przekazana kwota równa wartości nagrody.

§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet
Jagielloński informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul Czapskich 4 pok. 27, 31-110 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
3. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia uczestników przetwarzane będą:
a) w przypadku wszystkich Uczestników – w celu organizacji, przeprowadzenia VII Dyktanda Krakowskiego
(dalej jako Dyktando) i ogłoszenia jego wyników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO- tj. w związku z
akceptacją Regulaminu;
b) w przypadku Uczestników będących laureatami VII Dyktanda Krakowskiego – w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora jako przyrzekającego nagrodę, w tym przede wszystkim obowiązków
podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) w przypadku wszystkich Uczestników – w celu przeprowadzenia fotorelacji oraz nagrania VII Dyktanda
krakowskiego w celach dokumentacyjnych, informacyjnych, edukacyjnych, dydaktycznych, reklamy i
promocji Organizatora, oraz archiwizacji – w odniesieniu danych osobowych Uczestników w postaci
wizerunku – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na przygotowaniu relacji z
wydarzenia na potrzeby promocji Organizatora i popularyzacji treści Dyktanda , tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
d) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
ochronie jego praw
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Dyktandzie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Dyktandzie. W przypadku Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej, podanie danych stanowi obowiązek prawny, a ich niepodanie uniemożliwi nagrodzenie Uczestnika.
5. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. a powyżej, nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem ogłoszenia wyników Dyktanda.
6. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
8. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. a powyżej, będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia Dyktanda i przekazania informacji o jego rozstrzygnięciu, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z udziału w Dyktandzie.
9. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej, będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami podatkowymi, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
10. Dane Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. c, będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Uczestnik posiada również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres:
miesiac.jezyka.ojczystego@uj.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polonistyki UJ, ul. Gołębia 16, 31-007 Kraków lub wycofać osobiście, stawiając się w dziekanacie Wydziału Polonistyki UJ, ul. Gołębia 16, 31-007 Kraków.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

§7
POSTANOWIENA KOŃCOWE

1. Udział w Dyktandzie Krakowskim jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Organizator nie zwraca uczestnikom żadnych kosztów wiążących się z udziałem w Dyktandzie.
3. Przekazanie formularza zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika akceptacji postanowień́ niniejszego regulaminu.
4. Wyniki Dyktanda zostaną ogłoszone w dniu i miejscu przeprowadzenia Dyktanda po sprawdzaniu prac. Planowana godzina ogłoszenia to 15.00.
5. Zakodowana lista uczestników wraz z punktacją będzie opublikowana na stronach internetowych, o których mowa w §3 ust.6.
6. Wgląd do własnego tekstu Dyktanda będzie możliwy od 18 do 22 marca 2024 roku w sekretariacie Wydziału Polonistyki UJ po wcześniejszym uzgodnieniu.
7. Wszystkie skargi lub wnioski dotyczące oceny prac napisanych w ramach Dyktanda oraz sposobu jego
przeprowadzenia należy kierować do Jury w terminie do dnia 26 marca 2024 r., którego rozstrzygnięcia są ostateczne.
8. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1231) uczestnicy (opiekunowie prawni uczestników) wyrażają zgodę na nieodpłatne i bezterminowe korzystanie i rozpowszechnianie przez Uniwersytet Jagielloński ich (lub ich podopiecznych) wizerunku utrwalonego w formie fotografii cyfrowych lub analogowych albo na nagraniu wideo wykonanych w ramach sesji fotograficznej i/lub nagrania wideo w ramach dokumentacji przebiegu Dyktanda Krakowskiego organizowanego przez Wydział Polonistyki UJ i KNJS UJ im. M. Karasia poprzez publikację w materiałach promocyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w szczególności na stronach internetowych UJ, profilu UJ na Facebooku oraz w materiałach drukowanych bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
9. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: https://mjo.uj.edu.pl/ .

Regulamin VII Dyktanda Krakowskiego do pobrania
(po kliknięciu otwiera się w nowej karcie)